Evropska komisijaPROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA

Naziv aktivnosti: Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep 10)

Cilji: Zmanjšati vplive kmetovanja na okolje

Pričakovani rezultati: Ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam.  

Povzetek: Ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep KOPOP) podpira kmetijstvo v njegovi okoljski funkciji in je namenjen spodbujanju nadstandardnih sonaravnih kmetijskih praks, ki so usmerjene v ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam. Plačila spodbujajo izvajanje kmetijskih praks, ki presegajo obvezne standarde, to je običajno kmetijsko prakso. To niso dohodkovna plačila, ampak plačila za kritje dodatnih stroškov in izgube prihodka zaradi izvajanja nadstandardnih zahtev ukrepa KOPOP. S temi plačili se kmeta »nagradi« kot skrbnika okolja, ki s svojimi aktivnostmi poleg pridelave hrane, ohranja naravo, varuje vode in tla, vzdržuje krajino, zagotavlja pa tudi izvajanje družbeno pomembnih storitev in neblagovnih javnih dobrin.

Glavne aktivnosti: vin_vabe, vin_ekgn, vin_sor

Naziv aktivnosti: Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (ukrep 13)

Cilji: Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).

Pričakovani rezultati: Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.

Povzetek: Slovenija ima velik delež kmetijskih površina na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami, kar zmanjšuje konkurenčnost slovenskega kmetijstva, omejuje izbor možnih proizvodnih usmeritev in viša stroške proizvodnje. To vodi v opuščanje kmetijstva na teh območjih, zaraščanje kmetijskih zemljišč, izgubo biotske raznovrstnosti in kmetijske krajine.

Glavne aktivnosti: Z vzdrževanjem kmetijskih zemljišč v proizvodni funkciji ohranjamo ne le proizvodni potencial kmetijskih zemljišč, pač pa tudi razpoložljiv naravni vir, ki je  življenjski in gospodarski prostor za domačine kot tudi prostor za rekreacijo in preživljanje prostega časa za ljudi izven teh območij.

Povezava Evropska komisija, Program razvoja podeželja

 

 

Naziv aktivnosti: Vključitev v 3. javni razpis za podukrep 9.1 Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju

Povzetek: Namen ukrepa je omogočiti lažje ustanavljanje in delovanje skupin in organizacij proizvajalcev prek dodeljevanja podpore za kritje stroškov vzpostavitve in začetnega delovanja skupin in organizacij proizvajalcev. Projekt je namenjen podpori ustanovitve skupine proizvajalcev Kmečka zadruga Krško z.o.o., ki združuje proizvajalce grozdja za vino. Namen projekta je pričetek polnega funkcioniranja organizacije proizvajalcev s cilji povečevanja števila članov proizvajalcev in njihove tržne proizvodnje, skupnega nastopa na trgu in nudenja podpore članom proizvajalcem. Sredstva bodo uporabljena za namen lažje vzpostavitve delovanja organizacije proizvajalcev v prvih petih letih delovanja.Skupina proizvajalcev Kmečka zadruga Krško z.o.o. je ustanovljena z namenom koncentracije ponudbe in dajanja na trg izdelkov, ki jih pridelajo člani, vključno z neposrednim trženjem ter cilji:

Glavne aktivnosti: Naša obveznost za pridobitev sredstev iz naslova podukrepa 9.1 je vsakoletno poročanje o učinku povezovanja članov skupine proizvajalcev in realizacija začrtanih razvojnih ciljev. Tržiti kmetijske proizvode za sektor grozdje za vino, za katerega smo priznani in ostati neprekinjeno priznani za isti sektor kot smo bili priznani ob prijavi na javni razpis.

Cilji:

Pričakovani rezultati:

Povezava Evropska komisijaProgram razvoja podeželja
Naziv aktivnosti: 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov 

Javni razpis: 6. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2020

Naziv aktivnosti: NALOŽBA V NAKUP OPREME VINSKE KLETI

Cilji in pričakovani rezultati:
V sklopu prijave na 6. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2020 bo KZ Krško izvedla naložbo v nakup opreme Vinske kleti Krško. Naložba zajema nabavo kletarske opreme za predelavo in skladiščenje vina, opremo za predelavo sadja in postavitev lesenega objekta za namen predelave kmetijskih proizvodov. Naložba je sofinancirana s finančno podporo Evropske unije.
Cilj izvedbe naložbe je racionalizacija proizvodnih procesov z uporabo sodobne tehnologije, postopka in opreme. Izvedba naložbe nam bo omogočila dohitevanje in prehitevanje tehnološke razvitosti konkurenčnih vinarjev. S pomočjo nove opreme bomo lahko predelavo grozdja dvignili na višji nivo, kar nam bo omogočilo proizvodnjo kakovostnega vinjaka. Naložba bo med drugim omogočila pričetek lastne predelave grozdja v sok, posledično pa bo to pocenilo proces proizvodnje soka in izboljšalo nadzor nad kakovostjo izdelka. Cilj izvedbe naložbe je tudi prispevanje k doseganju skupnih interesov na področju varovanja okolja, kar bo omogočilo postavitev lesenega objekta za namen predelave kmetijskih proizvodov.
Rezultat naložbe bo nova opremo za predelavo grozdja v mošt in vino, ki nam bo omogočila pripravo visokokakovostnega mošta in vina iz izbranega grozdja. Rezultat naložbe bo tudi nov proizvod v vinski kleti.

Povezava  Evropska komisija,  Program razvoja podeželja
Naziv aktivnosti: 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva  

Javni razpis: 19. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021
OPERACIJA: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe

Naziv aktivnosti: NALOŽBA V TRAJNE NASADE - GRMADA

Cilji in pričakovani rezultati:
V sklopu prijave na 19. javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 bo KZ Krško izvedla naložbo v trajne nasade – grmada. Naložba zajema vzpostavitev novega vinograda v izmeri 4,41 ha in travniškega sadovnjaka v izmeri 0,5 ha. V okviru naložbe bo potekala tudi postavitev žičnate ograje okoli nasadov, za namen zaščite pridelka pred divjadjo. Nabavljene bodo tudi mreže proti toči, ki bodo varovale grozdje in trto pred točo in pticami. V okviru naložbe se bo kupilo naprave za protislansko zaščito in sicer bodo to vetrnice, ki pri nizkih temperaturah mešajo zrak v nasadih in ohranjajo temperaturo zraka nad lediščem. Poleg tega bodo v sklopu naložbe nabavljeni tudi trije zadrževalniki za kapnico, ki bodo nameščeni na sedežu zadruge. Naložba je sofinancirana s finančno podporo Evropske unije.

Cilj naložbe je izboljšati tehnološki proces in celovitost proizvodnje ter jo posodobiti. Naložba je usmerjena v povečanje obsega lastne proizvodnje grozdja izbranih sort, kar bo omogočilo pridelavo novih visokokakovostnih vin. Izvedba naložbe bo omogočila dvigovanje konkurenčnosti na trgu.

Rezultati naložbe bodo vzpostavljeni trajni nasadi in sicer nov vinograd in travniški sadovnjak ter postavljena žičnata ograja, mreže proti toči, naprave za protislansko zaščito in zadrževalniki za kapnico.

Povezava  Evropska komisija,  Program razvoja podeželja
Naziv aktivnosti: 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva

Javni razpis: 20. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 
OPERACIJA: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev zahtevam kmetovanja na gorskih območjih

Naziv aktivnosti: NALOŽBA V MEHANIZACIJO, OBJEKTE IN TRAJNI NASAD

Cilji in pričakovani rezultati:
V sklopu prijave na 20. javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 bo KZ Krško izvedla naložbo v mehanizacijo, objekte in trajni nasad. Naložba zajema nabavo več kosov kmetijske mehanizacije in opreme (dva traktorja, transportni plato, traktorski viličar, prikolica, rahljalnik, podrahljalnik, brana dva pršilnika, zapraševalnik in druge naprave za delov v vinogradu). Poleg tega bodo v sklopu naložbe postavljeni zbiralniki za kapnico in enostaven objekt za skladiščenje kmetijskih proizvodov. Vzpostavljen bo tudi manjši trajni nasad sliv, ki bo ograjen z žičnato ograjo in zaščiten z mrežo proti toči. Naložba je sofinancirana s finančno podporo Evropske unije.

Cilj naložbe je izboljšanje pogojev proizvodnje grozdja in povečanje produktivnosti na kmetijskem gospodarstvu, ob čemer se bodo tudi zmanjšali stroški vzdrževanja in popravil stare opreme ter stroški najema (oprema in strojne usluge). Izvedba naložbe bo omogočila boljše poslovanje in dvig konkurenčnosti na trgu.

Rezultati naložbe bodo nova kmetijska mehanizacija, oprema in druge naprave za delov v vinogradu, postavljeni zbiralniki za kapnico in enostaven objekt za skladiščenje kmetijskih proizvodov ter vzpostavljen manjši trajni nasad sliv.

Starostna omejitev

Spletna stran vsebuje informacije o alkoholnih pijačah, zato je namenjena polnoletnim osebam.
S klikom na gumb VSTOPI potrjujete, da ste stari 18 let ali več.

Vstopi