PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA

Naziv aktivnosti: Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep 10)

Cilji: Zmanjšati vplive kmetovanja na okolje

Pričakovani rezultati: Ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam.  

Povzetek: Ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep KOPOP) podpira kmetijstvo v njegovi okoljski funkciji in je namenjen spodbujanju nadstandardnih sonaravnih kmetijskih praks, ki so usmerjene v ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam. Plačila spodbujajo izvajanje kmetijskih praks, ki presegajo obvezne standarde, to je običajno kmetijsko prakso. To niso dohodkovna plačila, ampak plačila za kritje dodatnih stroškov in izgube prihodka zaradi izvajanja nadstandardnih zahtev ukrepa KOPOP. S temi plačili se kmeta »nagradi« kot skrbnika okolja, ki s svojimi aktivnostmi poleg pridelave hrane, ohranja naravo, varuje vode in tla, vzdržuje krajino, zagotavlja pa tudi izvajanje družbeno pomembnih storitev in neblagovnih javnih dobrin.

Glavne aktivnosti: vin_vabe, vin_ekgn, vin_sor

Naziv aktivnosti: Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (ukrep 13)

Cilji: Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).

Pričakovani rezultati: Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.

Povzetek: Slovenija ima velik delež kmetijskih površina na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami, kar zmanjšuje konkurenčnost slovenskega kmetijstva, omejuje izbor možnih proizvodnih usmeritev in viša stroške proizvodnje. To vodi v opuščanje kmetijstva na teh območjih, zaraščanje kmetijskih zemljišč, izgubo biotske raznovrstnosti in kmetijske krajine.

Glavne aktivnosti: Z vzdrževanjem kmetijskih zemljišč v proizvodni funkciji ohranjamo ne le proizvodni potencial kmetijskih zemljišč, pač pa tudi razpoložljiv naravni vir, ki je  življenjski in gospodarski prostor za domačine kot tudi prostor za rekreacijo in preživljanje prostega časa za ljudi izven teh območij.

Povezava Evropska komisija, Program razvoja podeželja

 

 

Naziv aktivnosti: Vključitev v 3. javni razpis za podukrep 9.1 Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju

Povzetek: Namen ukrepa je omogočiti lažje ustanavljanje in delovanje skupin in organizacij proizvajalcev prek dodeljevanja podpore za kritje stroškov vzpostavitve in začetnega delovanja skupin in organizacij proizvajalcev. Projekt je namenjen podpori ustanovitve skupine proizvajalcev Kmečka zadruga Krško z.o.o., ki združuje proizvajalce grozdja za vino. Namen projekta je pričetek polnega funkcioniranja organizacije proizvajalcev s cilji povečevanja števila članov proizvajalcev in njihove tržne proizvodnje, skupnega nastopa na trgu in nudenja podpore članom proizvajalcem. Sredstva bodo uporabljena za namen lažje vzpostavitve delovanja organizacije proizvajalcev v prvih petih letih delovanja.Skupina proizvajalcev Kmečka zadruga Krško z.o.o. je ustanovljena z namenom koncentracije ponudbe in dajanja na trg izdelkov, ki jih pridelajo člani, vključno z neposrednim trženjem ter cilji:

Glavne aktivnosti: Naša obveznost za pridobitev sredstev iz naslova podukrepa 9.1 je vsakoletno poročanje o učinku povezovanja članov skupine proizvajalcev in realizacija začrtanih razvojnih ciljev. Tržiti kmetijske proizvode za sektor grozdje za vino, za katerega smo priznani in ostati neprekinjeno priznani za isti sektor kot smo bili priznani ob prijavi na javni razpis.

Cilji:

Pričakovani rezultati:

Povezava Evropska komisijaProgram razvoja podeželja
Naziv aktivnosti: 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov 

Javni razpis: 6. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2020

Naziv aktivnosti: NALOŽBA V NAKUP OPREME VINSKE KLETI

Cilji in pričakovani rezultati:
V sklopu prijave na 6. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2020 bo KZ Krško izvedla naložbo v nakup opreme Vinske kleti Krško. Naložba zajema nabavo kletarske opreme za predelavo in skladiščenje vina, opremo za predelavo sadja in postavitev lesenega objekta za namen predelave kmetijskih proizvodov. Naložba je sofinancirana s finančno podporo Evropske unije.
Cilj izvedbe naložbe je racionalizacija proizvodnih procesov z uporabo sodobne tehnologije, postopka in opreme. Izvedba naložbe nam bo omogočila dohitevanje in prehitevanje tehnološke razvitosti konkurenčnih vinarjev. S pomočjo nove opreme bomo lahko predelavo grozdja dvignili na višji nivo, kar nam bo omogočilo proizvodnjo kakovostnega vinjaka. Naložba bo med drugim omogočila pričetek lastne predelave grozdja v sok, posledično pa bo to pocenilo proces proizvodnje soka in izboljšalo nadzor nad kakovostjo izdelka. Cilj izvedbe naložbe je tudi prispevanje k doseganju skupnih interesov na področju varovanja okolja, kar bo omogočilo postavitev lesenega objekta za namen predelave kmetijskih proizvodov.
Rezultat naložbe bo nova opremo za predelavo grozdja v mošt in vino, ki nam bo omogočila pripravo visokokakovostnega mošta in vina iz izbranega grozdja. Rezultat naložbe bo tudi nov proizvod v vinski kleti.

Povezava  Evropska komisija,  Program razvoja podeželja


Starostna omejitev

Spletna stran vsebuje informacije o alkoholnih pijačah, zato je namenjena polnoletnim osebam.
S klikom na gumb VSTOPI potrjujete, da ste stari 18 let ali več.

Vstopi