Sofinanciranje

OD RIBIČA DO GRAŠČAKA

Naziv operacije: Vzpostavitev posavskega turističnega produkta med reko, vinogradi in gradovi

Akronim operacije: OD RIBIČA DO GRAŠČAKA

Nosilec projekta: KMEČKA ZADRUGA KRŠKO Z.O.O.

Partnerji projekta: Akval d.o.o., Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti –. KŠTM Sevnica, Kulturno društvo Leskovec pri Krškem

Povzetek operacije

Izzivi, ki jih operacija rešuje:

Iz SWOT analize SLR je razvidno, da so ribogojstvo, lokalni izdelki, naravna in kulturna dediščina največji potencial regije, ki je trenutno neizkoriščen. Ni povezanih ponudnikov ali skupnih paketov doživetij, zanimivih produktov, ki bi v regijo pritegnili obiskovalce ali obiskovalcem bližnjih term ponudili zanimiv izletniški turizem. Ponudniki na področju ribogojstva so vedno bolj izpostavljeni hudi konkurenci cenovno ugodnejših tujih uvoznikov. Zaradi manjših količin so proizvodne cene višje, ponudniki pa nekonkurenčni. Vedno manj mladih se odloča za te poklice. Priložnost vidimo v diverzifikaciji dejavnosti, povezovanju ribogojstva z vinogradništvom in upravljalci kulturne dediščine ter razvoju skupne ponudbe kulturnega in zelenega turizma regije.

Operacija sovpada s cilji tematskega področja delovnih mest in zadovoljuje več potreb navedenih v SLR, ohranja delovna mesta in ustvarja 1 novo delovno mesto. Operacija izboljšuje ekonomičnost ribogojstva v Posavju, dodaja vrednost pridelkom z nadgradnjo v ribje izdelke in kulinariko, cobrandingu z vinom.

Glavne dejavnosti:

 1. Razvoj inovativnega turističnega produkta »Od ribiča do graščaka« na temelju Zgodovinsko-naravoslovne raziskave ribištva, ribogojstva, legend in zasnovanih 5ih zgodb »Od ribiča do graščaka«
 2. Vzpostavitev 2 Centrov za obiskovalce (v Vinski kleti Krško pri Šrajbrskem turnu in v Lutrovi kleti pri gradu Sevnica), kjer se bo vzpostavila infrastruktura za izvajanje turističnega produkta, postavila razstava in multimedijska oprema
 3. Program izobraževanja in informiranja o posavski ribi, življenju med reko, gradovi in vinogradi, dediščini in lokalnih izdelkih: program za šole, izobraževalni film, kulinarično-kulturni večeri, kuharski tečaji, Dnevi odprtih vrat.
 4. Promocija in promocijska gradiva: novinarska konferenca, PR aktivnosti, digitalni marketing, 5 kratkih videov, predstavitvena zloženka, knjižica z »Zgodbami od ribiča do graščaka«, knjižica z recepti ribje kulinarike in kombinacije z vinom ter drugi promocijski materiali.

Cilji:

 1. Razvoj inovativnega turističnega produkta »Od ribiča do graščaka«, ohranitev delovnega mesta v ribogojstvu in 1 novo delovno mesto za trženje novega produkta.
 2. Vzpostaviti 2 Centra za obiskovalce za skupen nastop na trgu.
 3. Dvigniti prepoznavnost posavske ribe z izvajanjem programa informiranja in izobraževanja.
 4. Dvig konkurenčnosti ribogojstva s posodobitvijo opremo za pakiranje rib.
 5. Dvig dodane vrednosti izdelkom z razvojem ribjih izdelkov in ribje kulinarike, dodajanje storitev.

Opis pričakovanih rezultatov in učinkov operacije:

V projektu se bo vzpostavil nov turistični produkt, potrebna infrastruktura, zbrale informacije, oblikovala izobraževalna in promocijska gradiva ter ustvarilo novo delovno mesto za izvajanje turističnih programov. Vse informacije bodo javno dostopne, dvignilo se bo zavedanje o dediščini ribogojstva in motiviralo mlade za izbor tovrstnih poklicev.

Povezave do spletnih strani:

Ribje legende

Naziv operacije: Kulturna in zdrava ribja gastronomija in ribištvo nekoč in danes

Akronim operacije: RIBJE LEGENDE

Nosilec projekta: KMEČKA ZADRUGA KRŠKO Z.O.O.

Partnerji projekta: RIBIŠKA DRUŽINA SEVNICA, CENTER ZA PODJETNIŠTVO IN TURIZEM KRŠKO, DOMAČIJA REPOVŽ D.O.O.

Povzetek operacije

Izzivi, ki jih operacija rešuje:

Strategija lokalnega razvoja izpostavlja, da je potrebno ohranjati kulturno krajino, uvajati nove proizvode, razvijati kmetijske pridelke in živila višje kakovosti ter jih vključevati v lokalno in turistično ponudbo regije. Največji potencial regije je neokrnjena narava, ki jo ponuja reka Mirna in bogata dediščina ribištva ob reki Savi, tradicija ribištva in visoko kakovostnih rib. Vendar pa ta čudoviti eko sistem podvodnega rečnega sveta izginja, tipične vrste rib so bodisi na seznamu ogroženih, ali pa jih je tako malo, da jih ni moč ponuditi gostom. Sodobni turist in potrošnik želita spoznati in okušati pristno in avtentično regijo, aktivno in kakovostno preživljati prosti časa, predvsem pa so sodobni trendi v zelenem in kulturnem turizmu usmerjeni v zdrav življenjski slog. SLR predlaga, da je rešitev v tržnem povezovanju, zagotavljanju zdrave in raznovrstne ponudbe, okolju prijaznih rešitvah, v povezovanju z drugimi sektorji in vključevanju ranljivih skupin. Operacija Ribje legende vključuje vse našteto.

Glavne dejavnosti:

 1. Valorizacija nesnovne kulturne dediščine ribe &vino, povezava z zdravim življenjskim slogom
 2. Oblikovanje inovativnih doživetij: energijske točke in multimedijsko doživetje v vinski kleti pri Šrajbarskem turnu, vstop v podvodni svet reke Save v gostilni Repovž
 3. Razvoj povezane turistične ponudbe: »Zdrav užitek – RIBE & VINO«, 5 zvezdično doživetje
 4. Pilotno testiranje novih naravnih tehnologij zorenja vina, shranjevanja rib v gastronomiji
 5. Organizacija dogodka Dan ribe, informiranje in izobraževanje prebivalstva o zdravi prehrani, ribištvo kot zdrav življenjski slog tudi za ranljive skupine
 6. Učna in promocijska gradiva, spletno in digitalno informiranje, predavanja, delavnice v šolah
 7. Promocija nove povezane ponudbe na gastronomskih prireditvah, katalog in digitalni marketing.

Cilji:

 1. Identifikacija »ribjih legend« in nesnovne kulturne dediščine ribje gastronomije in ribištva
 2. Razvoj povezanega turističnega produkta »Zdrav užitek – rečne ribe in vino« kot odgovor na zahteve sodobnega turista/potrošnika
 3. Vzpostavitev 5 zvezdičnega doživetja v Posavju
 4. Razvoj sodobne ribje gastronomije in tehnik za shranjevanje surovine
 5. Zagon učnega in demonstracijskega centra v kleti Krško: razvoj kulture pitja vina in testiranje trajnostnih in naravnih kmetijskih praks
 6. Promocija, izobraževanje in informiranje o zdravem življenjskem slogu, ribjo gastronomijo nekoč in danes

Opis pričakovanih rezultatov in učinkov operacije:

Zasnoval se bo nov povezan turistični produkt in doživetja, ki bodo temeljila na sodobnih zahtevah zdravega življenjskega sloga. Projekt bo testiral naravno zorenje visoko kakovostnega vina, izumil rešitve za shranjevanje ribe kot surovine v gastronomiji, informiral in izobraževal, spodbujal odgovoren odnos do okolja in ohranjal biodiverziteto. S projektom bo ohranjeno 1 delovno mesto, vzpostavljeno 1 inovativno partnerstvo, usposobljenih 50 pridelovalcev in vključeni 2 ranljivi skupini.

Povezave do spletnih strani:

Evropska komisija
PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA

Naziv aktivnosti: Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep 10)

Cilji: Zmanjšati vplive kmetovanja na okolje

Pričakovani rezultati: Ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam.

Povzetek: Ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep KOPOP) podpira kmetijstvo v njegovi okoljski funkciji in je namenjen spodbujanju nadstandardnih sonaravnih kmetijskih praks, ki so usmerjene v ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam. Plačila spodbujajo izvajanje kmetijskih praks, ki presegajo obvezne standarde, to je običajno kmetijsko prakso. To niso dohodkovna plačila, ampak plačila za kritje dodatnih stroškov in izgube prihodka zaradi izvajanja nadstandardnih zahtev ukrepa KOPOP. S temi plačili se kmeta »nagradi« kot skrbnika okolja, ki s svojimi aktivnostmi poleg pridelave hrane, ohranja naravo, varuje vode in tla, vzdržuje krajino, zagotavlja pa tudi izvajanje družbeno pomembnih storitev in neblagovnih javnih dobrin.

Glavne aktivnosti: vin_vabe, vin_ekgn, vin_sor

Naziv aktivnosti: Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (ukrep 13)

Cilji: Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).

Pričakovani rezultati: Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.

Povzetek: Slovenija ima velik delež kmetijskih površina na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami, kar zmanjšuje konkurenčnost slovenskega kmetijstva, omejuje izbor možnih proizvodnih usmeritev in viša stroške proizvodnje. To vodi v opuščanje kmetijstva na teh območjih, zaraščanje kmetijskih zemljišč, izgubo biotske raznovrstnosti in kmetijske krajine.

Glavne aktivnosti: Z vzdrževanjem kmetijskih zemljišč v proizvodni funkciji ohranjamo ne le proizvodni potencial kmetijskih zemljišč, pač pa tudi razpoložljiv naravni vir, ki je življenjski in gospodarski prostor za domačine kot tudi prostor za rekreacijo in preživljanje prostega časa za ljudi izven teh območij.

Evropska komisija, Program razvoja podeželja

 

Naziv aktivnosti: Vključitev v 3. javni razpis za podukrep 9.1
Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju

Povzetek: Namen ukrepa je omogočiti lažje ustanavljanje in delovanje skupin in organizacij proizvajalcev prek dodeljevanja podpore za kritje stroškov vzpostavitve in začetnega delovanja skupin in organizacij proizvajalcev. Projekt je namenjen podpori ustanovitve skupine proizvajalcev Kmečka zadruga Krško z.o.o., ki združuje proizvajalce grozdja za vino. Namen projekta je pričetek polnega funkcioniranja organizacije proizvajalcev s cilji povečevanja števila članov proizvajalcev in njihove tržne proizvodnje, skupnega nastopa na trgu in nudenja podpore članom proizvajalcem. Sredstva bodo uporabljena za namen lažje vzpostavitve delovanja organizacije proizvajalcev v prvih petih letih delovanja.Skupina proizvajalcev Kmečka zadruga Krško z.o.o. je ustanovljena z namenom koncentracije ponudbe in dajanja na trg izdelkov, ki jih pridelajo člani, vključno z neposrednim trženjem ter cilji:

 • načrtovanje pridelave in prilagajanje ponudbe povpraševanju, zlasti glede kakovosti in količine;
 • optimizacija proizvodnih stroškov in donosnosti naložb zaradi uporabe okoljskih standardov ter stabilizacija cen pridelave;
 • raziskovanje in oblikovanje pobud na področju trajnostnih načinov pridelave, inovativnih praks, gospodarske konkurenčnosti in tržnih trendov;
 • spodbujanje uporabe okolju prijaznih postopkov pridelave;
 • spodbujanje uporabe pridelovalnih standardov, izboljšanja kakovosti pridelka in razvijanje proizvodov z zaščiteno geografsko označbo ali proizvodov iz nacionalnih shem kakovosti ter
 • zagotavljanje ustrezne tehnične pomoči članom;
 • ravnanje s stranskimi proizvodi in odpadki, zlasti za varovanje kakovosti vode, tal in krajine, ter ohranjanje ali spodbujanje biotske raznovrstnosti;
 • prispevanje k trajnostni rabi naravnih virov in blaženju podnebnih sprememb;
 • oblikovanje pobud na področju promocije in trženja.

Glavne aktivnosti: Naša obveznost za pridobitev sredstev iz naslova podukrepa 9.1 je vsakoletno poročanje o učinku povezovanja članov skupine proizvajalcev in realizacija začrtanih razvojnih ciljev. Tržiti kmetijske proizvode za sektor grozdje za vino, za katerega smo priznani in ostati neprekinjeno priznani za isti sektor kot smo bili priznani ob prijavi na javni razpis.

Cilji:

 • prilagajanje proizvodnje in obsega proizvodnje članov zahtevam trga,
 • skupno dajanje blaga v promet, vključno s pripravo za prodajo, centralizacijo prodaje in dobavo trgovcem na debelo,
 • oblikovanje skupnih pravil o informacijah o proizvodnji, predvsem glede spravila in razpoložljivosti ali
 • razvijanje poslovnih in trženjskih spretnosti ter organiziranje in pospeševanje procesov inovacij.

Pričakovani rezultati:

 • doseganje boljše cene proizvodov,
 • prepoznavnost na trg,
 • boljše načrtovanje proizvodnje in razvoja, zlasti preko načrtovanja in uresničevanja ciljev v okviru poslovnega načrta,
 • boljše sodelovanje proizvajalcev pri sprejemanju odločitev,
 • večja koncentracija ponudbe in s tem prilagajanje razmeram na trgu,
 • zniževanje proizvodnih stroškov.

Naziv aktivnosti: Vključitev v 3. javni razpis za podukrep 9.1 Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju

Javni razpis: 6. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2020

Naziv aktivnosti: NALOŽBA V NAKUP OPREME VINSKE KLETI

Cilji in pričakovani rezultati:
V sklopu prijave na 6. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2020 bo KZ Krško izvedla naložbo v nakup opreme Vinske kleti Krško. Naložba zajema nabavo kletarske opreme za predelavo in skladiščenje vina, opremo za predelavo sadja in postavitev lesenega objekta za namen predelave kmetijskih proizvodov. Naložba je sofinancirana s finančno podporo Evropske unije.
Cilj izvedbe naložbe je racionalizacija proizvodnih procesov z uporabo sodobne tehnologije, postopka in opreme. Izvedba naložbe nam bo omogočila dohitevanje in prehitevanje tehnološke razvitosti konkurenčnih vinarjev. S pomočjo nove opreme bomo lahko predelavo grozdja dvignili na višji nivo, kar nam bo omogočilo proizvodnjo kakovostnega vinjaka. Naložba bo med drugim omogočila pričetek lastne predelave grozdja v sok, posledično pa bo to pocenilo proces proizvodnje soka in izboljšalo nadzor nad kakovostjo izdelka. Cilj izvedbe naložbe je tudi prispevanje k doseganju skupnih interesov na področju varovanja okolja, kar bo omogočilo postavitev lesenega objekta za namen predelave kmetijskih proizvodov.
Rezultat naložbe bo nova opremo za predelavo grozdja v mošt in vino, ki nam bo omogočila pripravo visokokakovostnega mošta in vina iz izbranega grozdja. Rezultat naložbe bo tudi nov proizvod v vinski kleti.

Evropska komisija, Program razvoja podeželja

Naziv aktivnosti: 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva

Javni razpis: 19. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021
OPERACIJA: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe

Naziv aktivnosti: NALOŽBA V TRAJNE NASADE – GRMADA

Cilji in pričakovani rezultati:V sklopu prijave na 19. javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 bo KZ Krško izvedla naložbo v trajne nasade – grmada. Naložba zajema vzpostavitev novega vinograda v izmeri 4,41 ha in travniškega sadovnjaka v izmeri 0,5 ha. V okviru naložbe bo potekala tudi postavitev žičnate ograje okoli nasadov, za namen zaščite pridelka pred divjadjo. Nabavljene bodo tudi mreže proti toči, ki bodo varovale grozdje in trto pred točo in pticami. V okviru naložbe se bo kupilo naprave za protislansko zaščito in sicer bodo to vetrnice, ki pri nizkih temperaturah mešajo zrak v nasadih in ohranjajo temperaturo zraka nad lediščem. Poleg tega bodo v sklopu naložbe nabavljeni tudi trije zadrževalniki za kapnico, ki bodo nameščeni na sedežu zadruge. Naložba je sofinancirana s finančno podporo Evropske unije.
Cilj naložbe je izboljšati tehnološki proces in celovitost proizvodnje ter jo posodobiti. Naložba je usmerjena v povečanje obsega lastne proizvodnje grozdja izbranih sort, kar bo omogočilo pridelavo novih visokokakovostnih vin. Izvedba naložbe bo omogočila dvigovanje konkurenčnosti na trgu.

Rezultati naložbe bodo vzpostavljeni trajni nasadi in sicer nov vinograd in travniški sadovnjak ter postavljena žičnata ograja, mreže proti toči, naprave za protislansko zaščito in zadrževalniki za kapnico.

Evropska komisija, Program razvoja podeželja

Naziv aktivnosti: 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva

Javni razpis: 20. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021
OPERACIJA: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev zahtevam kmetovanja na gorskih območjih

Naziv aktivnosti: NALOŽBA V MEHANIZACIJO, OBJEKTE IN TRAJNI NASAD

Cilji in pričakovani rezultati:
V sklopu prijave na 20. javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 bo KZ Krško izvedla naložbo v mehanizacijo, objekte in trajni nasad. Naložba zajema nabavo več kosov kmetijske mehanizacije in opreme (dva traktorja, transportni plato, traktorski viličar, prikolica, rahljalnik, podrahljalnik, brana dva pršilnika, zapraševalnik in druge naprave za delov v vinogradu). Poleg tega bodo v sklopu naložbe postavljeni zbiralniki za kapnico in enostaven objekt za skladiščenje kmetijskih proizvodov. Vzpostavljen bo tudi manjši trajni nasad sliv, ki bo ograjen z žičnato ograjo in zaščiten z mrežo proti toči. Naložba je sofinancirana s finančno podporo Evropske unije.
Cilj naložbe je izboljšanje pogojev proizvodnje grozdja in povečanje produktivnosti na kmetijskem gospodarstvu, ob čemer se bodo tudi zmanjšali stroški vzdrževanja in popravil stare opreme ter stroški najema (oprema in strojne usluge). Izvedba naložbe bo omogočila boljše poslovanje in dvig konkurenčnosti na trgu.

Rezultati naložbe bodo nova kmetijska mehanizacija, oprema in druge naprave za delov v vinogradu, postavljeni zbiralniki za kapnico in enostaven objekt za skladiščenje kmetijskih proizvodov ter vzpostavljen manjši trajni nasad sliv.

Evropska komisija, Program razvoja podeželja

Ste stari več kot 18 let?

Spletna stran vsebuje informacije o alkoholnih pijačah, zato je namenjena le polnoletnim osebam.

This site is registered on wpml.org as a development site.